06 03 2020

Grodzisk sprzedaje działkę

06.03.2020, godz.: 11:30
Grodzisk sprzedaje działkę
fot. Mariusz Kordel

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO ogłasza: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zgody w Piasecznie.

Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza Wadium
działka nr 32 o powierzchni 769 m2, obręb 20 846 000 zł 85 000 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
 2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1I/00000590/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 16 czerwca 2010 r., sprzedawana działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszącymi usługami (symbol 4MW/U). Zgodnie z ustaleniami planu działka może zostać zabudowana budynkiem o 4 kondygnacjach.
 4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, na terenie o charakterze mieszkaniowo-usługowym, w pobliżu skrzyżowania ulic Zgoda i Chyliczkowskiej. Posiada korzystny kształt, zbliżony do równoległoboku, teren płaski, uporządkowany, częściowo ogrodzony, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.
 1. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. Warszawa do dnia 16.04.2020 r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia,
 • przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
 1. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 4. Warunki przetargu określa regulamin dostępny na stronie www.grodzisk.pl.
 5. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.
💬︎ 0

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.