reklama Grodzisk Mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

09

08 2022

Ustawa o CPK przeszła przez Sejm. Mieszkańcy boją się o przyszłość


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: Facebook/Skreśleni przez CpkUstawa o CPK przeszła przez Sejm. Mieszkańcy boją się o przyszłość - Grodzisk News


Sejm uchwalił Ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, a wczoraj przekazał dokument do podpisu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ustawa zawiera zapisy niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu, przed którymi rysuje się realna perspektywa wywłaszczeń i wysiedleń oraz brak możliwości decydowania o swoich działkach.


Strona społeczna wskazuje liczne niebezpieczeństwa wynikające z uchwalonej właśnieustawy. Dowiadujemy się z dokumentu, że ma zostać wyznaczony obszar otoczenia CPK. Nie zostało jednak określone, jak rozległy teren wokół inwestycji miałby wchodzić w grę, a to budzi – uzasadniony, jak się zdaje – niepokój mieszkańców.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Strona społeczna wskazuje zwłaszcza na brzmienie poszczególnych punktów artykułu 29. ustawy. – Musimy głośno mówić o tym, że ona dotyczy nie tylko działek, które są przeznaczone obecnie pod budowę CPK i KDP, ale wszystkich nieruchomości, które w przyszłości znajdą się w obszarze inwestycji wraz otoczeniem – podkreślają mieszkańcy na Facebookowym profilu „Skreśleni przez Cpk”

–Na tym obszarze pełnomocnik CPK (obecnie Marcin Horała) będzie miał niesamowite wręcz, niespotykane dotąd uprawnienia: zakaz wydawania pozwoleń na budowę, zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu; zakaz prowadzenia postępowań administracyjnych i dokonywania czynności materialno-technicznych skutkujących połączeniem lub podziałem działek ewidencyjnych; zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wyliczają mieszkańcy niepokojące ich zapisy ustawy.

Zapisy ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego stanowią również, że dla owego nieokreślonego jasno "obszaru otoczenia CPK" powstanie strategia rozwoju. –Na obszarze o "istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii" wprowadzony zostanie obowiązek uzgadniania ze Spółką Celową wydawania decyzji: o warunkach zabudowy; uchwał w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; decyzji w sprawie pozwoleń na budowę – mówią mieszkańcy.

–Przekładając to na prosty język: właściciele nieruchomości położonych gdzieś między Łodzią, a Warszawą, niekoniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska i kolei, nie będą już mogli dowolnie dysponować swoją własnością. Podział działek, ich odrolnienie i sprzedaż jako działek budowlanych mogą okazać się w przyszłości niemożliwe – interpretuje owe zapisy strona społeczna.

O komentarz w sprawie tych obaw zwróciliśmy się do spółki CPK. Jej odpowiedź opublikujemy gdy tylko ją uzyskamy. Ustawę można przeczytać tutaj,


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

PIS "przepchnął" tę ustawę na siłę i tym samym stworzono niebezpieczne narzędzie dla niepoczytalnych ludzi, mających jedyny cel to ograbić Polaków i Polki z ich własności prywatnej dla prywatnej i komercyjnej deweloperki, obrót nieruchomościami przez spółkę prawa handlowego, nie mającego nic wspólnego z lotnictwem, koleją i drogami itd.

Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie powinna stać się częścią polskiego porządku prawnego a Pan Prezydent Andrzej Duda, nie powinien jej podpisywać.
Ustawa pogłębia zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczące obowiązującego statusu prawno-ustrojowego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (określanego dalej jako „Pełnomocnik”). Przyznane kompetencje Pełnomocnika, aktualnie M. Horale, daleko wykraczają poza przypisaną mu ustawowo rangę, statuując go jako sui generis „superministra” z licznymi uprawnieniami o charakterze władczym.

Ustawa abstrahuje od relacji prawno-organizacyjnej zachodzącej pomiędzy ministrem kierującym działem albo działami administracji rządowej a umocowanym w randze sekretarza albo podsekretarza stanu Pełnomocnikiem, przypisując temu ostatniemu w szerokim zakresie zadania i kompetencje typowe dla konstytucyjnie umocowanego członka Rady Ministrów. Powołane wyżej unormowania opiniowanej ustawy stanowią w istocie nieuprawnione w świetle art. 149 ust. 1 Konstytucji legis specialis w stosunku do przepisów art. 9a ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, które normują zakres działania odpowiednio ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także ministra właściwego do spraw transportu.

Przepisy art. 29 ust. 1 pkt 3–7 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy o CPK (w brzmieniu określonym przez art. 36 pkt 17 tejże ustawy budzą wątpliwości co do zgodności z art. 64 ust. 3 Konstytucji, wedle którego własność może być ograniczona w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty własności. Tymczasem powołane przepisy przewidują możliwość ustanowienia, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiednio zakazów a przywołanych w powyższym artykule.

Jolanda
09-08-2022 16:27

Brawo PIS.

Mieszkaniec Baranowa
09-08-2022 17:06

Zaplanuj wizytę u lekarza w trybie pilnym! I nie odstawiaj leków...

Człowiek
09-08-2022 17:38

pokaż wszystkie komentarze (10)📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2022 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.