reklama Grodzisk Mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

10

01 2023

CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

1 - Grodzisk News


Przedstawiciele strony społecznej otrzymali od spółki CPK na piśmie odpowiedzi na część pytań postawione podczas spotkania w Międzyborowie. Treść pisma publikujemy w całości poniżej.


***

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Pytania związane z wykorzystaniem środków unijnych (trwałość projektów).
W sytuacji nabywania lub wywłaszczenia nieruchomości na cele Przedsięwzięcia będziemy mieli do czynienia z działaniem na rzecz realizacji celu publicznego. Zasadniczo w programach dotyczących dofinansowania nie obciąża się beneficjenta, jeżeli niezachowanie warunków umowy o dofinansowanie wynika z siły wyższej (tu np. wywłaszczenie nieruchomości dla realizacji celu publicznego). Jeżeli jednak doszłoby do sytuacji, w której Gmina zostałaby zobowiązana do zwrotu dofinansowania, to w przypadku inwestycji kolejowych, dla których podstawą lokalizacji byłaby decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1984 z późn.zm.) zastosowanie znajdzie art. 9y ust. 5 ww. ustawy, który stanowi, że „jeżeli przejęcie nieruchomości, o których mowa w art. 9s ust. 3 (tj. Nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością: Skarbu Państwa - w przypadku wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej złożonego przez PLK S.A. lub CPK – dopisek własny), dotyczy przejęcia terenu, na którym zlokalizowane są obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.”
Pragniemy jednak zaznaczyć, że każda sprawa, zależnie od przyjętego trybu realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia oraz z uwagi na warunki umowne związane z dofinansowaniem, wymaga indywidualnej analizy i oceny.

Pytania dotyczące zajętości terenu Przedsięwzięcia w gminie Jaktorów.
Zgodnie z definicjami zawartymi w Tomie IV część II Raportu Oddziaływania na Środowisko (Raport OOŚ):

-Wstępna granica Przedsięwzięcia – powstała na podstawie wstępnych linii rozgraniczających przyjętych przez projektantów na etapie przygotowania koncepcji (MasterPlan Stage 5) i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Jest to granica obszaru, w obrębie którego zlokalizowane zostaną obiekty i elementy infrastruktury składające się na analizowane Przedsięwzięcie oraz w ramach których nastąpi przekształcenie terenu.

-Teren, na którym przewiduje się, że Przedsięwzięcie będzie realizowane – jest to obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie).

-Teren ten został określony na bazie wstępnej granicy Przedsięwzięcia i został powiększony o stosowny bufor od tej granicy ustalony w zależności od danego komponentu Przedsięwzięcia oraz jego specyfiki. Wielkość bufora jest zmienna dla każdego analizowanego komponentu i od elementów jakie tworzą dany komponent. Na przykład wzdłuż torów kolejowych został przyjęty mniejszy bufor niż w obszarze obiektu inżynieryjnego zlokalizowanego na torach. Wielkość bufora została przyjęta przez projektantów poszczególnych komponentów Przedsięwzięcia na podstawie doświadczenia i uwzględnia dopuszczalny zakres przesunięć planowanych obiektów i infrastruktury na etapie wykonawczym bez zmiany ich parametrów, a także obszary możliwe do czasowego zajęcia na etapie prac przygotowawczych i budowlanych.

-Wstępna granica Przedsięwzięcia zajmuje 5,05 km² gminy, tj. 9,13%.

-Teren, na którym przewiduje się, że Przedsięwzięcie będzie realizowane na 7,12 km², tj. 12,87% całej powierzchni gminy.


Pytania dotyczące prognoz ruchu.
Z najnowszego modelu przygotowanego na potrzeby STEŚ dla wariantu W25 i horyzontu 2050 wynika, że z Węzła Kolejowego CPK będzie korzystać około 52 mln pasażerów rocznie, w tym 22 mln ze stacji CPK i 26 mln pasażerów przejeżdżających przez Węzeł CPK bez wysiadania. W relacji kolej – kolej przesiadać się będzie około 9 mln pasażerów rocznie. W relacji kolej – CPK planuje się około 11 mln przesiadek w relacji kolej-samolot i 1,3 mln pasażerów dojeżdżających do pracy na lotnisku CPK. Warto także dodać, że około 10% podróżnych jadących do Warszawy (jako cel podroży) stanowią pasażerowie lotniczy z lotniska CPK.


Pytania dotyczące kosztów budowy Węzła Kolejowego CPK.
Dotychczas ponoszone wydatki związane z realizacją budowy CPK począwszy od momentu powstania Spółki do dziś, mieszczą się w przyjętych budżetach we wszystkich kategoriach wydatkowych, tj. inwestycji (budowy portu lotniczego), Inwestycjach Towarzyszących (w tym głównie dot. infrastruktury kolejowej) oraz innych zadań (budowa zasobu nieruchomości na cele gospodarcze i Program Społeczno-Gospodarczy). Przez budżet należy rozumieć zabezpieczone do końca 2023 r. finansowanie, które obejmuje: kapitał zakładowy Spółki, Umowę Inwestycyjną pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa z 17 lipca 2019 r., a także „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 156 z dnia 28 października 2020 r.

Odnosząc się do budowy samego Węzła Kolejowego CPK wskazać należy, że dopiero po zakończeniu wielobranżowej koncepcji technicznej, obejmując projektowanie wszystkich elementów węzła, będzie możliwe przestawienie całkowitego kosztu inwestycji. Dodajmy, że Inwestor zobowiązany jest do odbudowania zniszczonej podczas prac infrastruktury.

Koszt budowy 1 km kolei dużych prędkości jest silnie zróżnicowany w zależności od uwarunkowań terenowych, środowiskowych, charakterystyki przestrzennej (gęstość zabudowy) oraz przyjętych konkretnych rozwiązań technicznych i operacyjnych. Analogicznie jak w przypadku całkowitego kosztu budowy węzła, szacunkowe wartości będą znane po zakończeniu STEŚ.
Pytania dotyczące kwestii środowiskowych.

–Inwentaryzacja przyrodnicza w gminie Jaktorów.
Inwentaryzacja przyrodnicza podobszaru A objęła ok. 3674 ha gminy Jaktorów (ok. 66% powierzchni gminy Jaktorów). Na jej podstawie uzyskano informacje m.in. o siedliskach pachnicy dębowej: 1 obserwacja śladów pachnicy na stanowisku w rejonie stawów w Jaktorowie (teren poza zakresem budowy linii kolejowej).
Dane z badań ornitologicznych (podobszary inwentaryzacji przyrodniczej A, B, C, które łącznie objęły całą gminę Jaktorów) wskazują, iż na 6 stanowiskach obserwowane były bociany czarne (tereny poza zakresem budowy linii kolejowej). Ich siedliskiem żerowiskowym mogą być stawy w Jaktorowie. Nie stwierdzono na terenie gminy żadnego gniazda ptaka tego gatunku.

W części obszaru objętego inwentaryzacją przyrodniczą w granicach gminy Jaktorów zinwentaryzowano 8 powierzchniowych stanowisk storczyka - kukułki szerokolistnej. Na tych obszarach obserwowano stanowiska liczące od kilkuset do ponad 11 tys. pędów. Ponadto zinwentaryzowano 133 stanowisk punktowych, na których zidentyfikowano do 10 pędów (132 stanowiska kukułki szerokolistnej i 1 stanowisko podkolana białego).

–Liczba linii kolejowych przechodzących m. in. przez łąki storczykowe.
Z analizowanych w Raporcie OOŚ wybranych trzech wariantów przedsięwzięcia, dwa z nich (uwzględniające rozwiązania kolejowe wariantu W25, a także wariantu W21) przechodzą przez płat łąki, w obrębie której zinwentaryzowano 7 stanowisk storczyka cuchnącego (okolice miejscowości Baranów). W obrębie terenu realizacji linii kolejowej w wariancie W25 i W21 znajdują się 3 stanowiska tej chronionej rośliny. W przewidywanym obszarze, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie kolejowe w wariancie W25 i W21, dojdzie do kolizji z 9 płatami ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych oraz 2 płatami zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, w wariancie W24 zaś dojdzie do kolizji z 6 płatami ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych i 1 płatem zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych.
- Ingerencja w Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wydmy Międzyborowskie".
Ingerencja w Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wydmy Międzyborowskie" polegać będzie na wycince drzew oraz przekształceniu terenu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją i posadowieniem linii kolejowej. W ramach działań ograniczających oddziaływanie inwestycji na Wydmy Międzyborowskie przewiduje się zawężenie terenu prowadzenia robót budowlanych w granicach obszaru chronionego do niezbędnego minimum. Ponadto uwzględniona i zapewniona zostanie ochrona pozostałej części obszaru chronionego znajdująca się poza zakresem inwestycji.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, można stosować odstępstwo od zakazów ustanowionych dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Realizacja inwestycji wymagać będzie więc uzgodnienia przejścia przez Wydmy Międzyborowskie z Wojewodą Mazowieckim.

–Wątpliwości związane z długością prowadzonych badań ornitologicznych.
Odnosząc się do zarzutów dotyczących tego, że radar ornitologiczny stał po sezonie wyjaśnić należy, że wstępnie zaplanowano, iż badania będą prowadzone w 2021 r. w okresach wiosennej i jesiennej migracji. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie badań radarem ornitologicznym, rozpoczęto je w kwietniu 2021 r. i kontynuowano w maju tego samego roku. Następnie dla zbadania migracji jesiennej pomiary radarowe prowadzono w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. Mając na uwadze zbyt późne rozpoczęcie badań w sezonie wiosennym w 2021 r. wykonano dodatkową serię obserwacji wiosną 2022 r. Radar pracował wówczas w lutym, marcu, kwietniu i maju. Rozciągnięcie badań na 4 miesiące w okresie jesiennym 2021 r. oraz 4 miesiące w okresie wiosennym 2022 r. zapewniło uchwycenie zarówno początku jak i końca migracji, która zwłaszcza w okresie jesiennym może być rozciągnięta w czasie.

–Kwestie hałasu
Prezentowane podczas spotkania zasięgi hałasu są wynikiem modelowania numerycznego wykonanego przy wykorzystaniu oprogramowania AEDT (Aviation Environmental Design Tool), wykonanego na potrzeby Raportu OOŚ dla projektowanego Portu Lotniczego.
Ich kształt (rys. 1, 3 oraz 5) wynika m.in. z obrania na etapie modelowania takich założeń jak:
- kształty ścieżek dolotu i odlotu samolotów z lotniska (rys. 2 i 4);
- liczba operacji lotniczych przypisana do danej ścieżki;
- szczegółowy rozkład operacji lotniczych przypisanych do danej ścieżki (typ i parametry statku lotniczego).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (RMŚ), które ustala wartość dopuszczalną równoważnego poziomu dźwięku A (poziomu hałasu) dla pory oceny np.: pory dnia i nocy, w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz sposobu zagospodarowania terenu, ustanowione zostały wartości normatywne wskaźnika oceny hałasu, które to wartości nie mogą być przekroczone w czasie żadnej pory oceny tj. pory dni i nocy w ciągu roku.

Z uwagi na powyższe, na potrzeby Raportu OOŚ wykonano izolinie obrazujące oddziaływanie akustyczne projektowanego Portu Lotniczego będące superpozycją (kompilacją - rys. 5) sytuacji wykonywania operacji lotniczych będących lądowaniami z kierunku wschodniego (E) i startów na zachód (W) - rys. 2 oraz sytuacji odwrotnej tj.: lądowań z zachodu (W) i startów w kierunku wschodnim (E) - rys. 4.
Należy dodatkowo zauważyć, że na potrzeby wykonanych analiz akustycznych założono, iż ścieżki podejścia do lądowania na drogę startową północną i południową są odseparowane między sobą wysokościowo (różnica 1000 stóp - rys. 6). Skutkuje to tym, że wypadkowe izolinie będące kompilacją dwóch ww. scenariuszy startów i lądowań (rys. 5) nie są symetryczne.

Zgodnie z RMŚ, wartość 45dB dla pory nocnej jest wartością normatywną dla takich terenów jak: strefa ochrona „A” uzdrowiska, tereny szpitali, domów opieki społecznej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (o ile dzieci i młodzież przebywają na tych terenach w danej porze oceny). Reasumując, tylko dla ww. terenów ta wartość normatywna wskaźnika oceny hałasu w porze nocnej (45dB) nie może zostać przekroczona. Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z zapisami RMŚ przypadku zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej), wartość normatywna wskaźnika oceny hałasu dla pory nocy wynosi 50dB.
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
- Obszar ograniczonego użytkowania.
Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), wymaganej przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (OOU).

Dla tej inwestycji przeprowadzana jest OOŚ, która prowadzić będzie do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), której podstawowym dokumentem w zakresie tej procedury jest Raport OOŚ. Obowiązek utworzenia OOU wynikać będzie z postępowania OOŚ. Organ prowadzący procedurę OOŚ w decyzji DŚU określi jej zakres i termin jej przedstawienia oraz wskaże inne organy, którym także należy ją przedstawić. W zależności od zakresu inwestycji i charakteru jego oddziaływań na środowisko, termin na wykonanie analizy porealizacyjnej może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 5 RŚU, jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej, lotniska użytku publicznego lub obiektów sieci gazowej, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej.
Analiza porealizacyjna jest opracowaniem, który zwyczajowo powstaje w terminie 12 miesięcy po oddaniu Inwestycji do użytku, a jej wyniki przedstawia się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w terminie do 18 miesięcy po zajściu tego zdarzenia. Poprzez analizę porealizacyjną należy rozumieć dokument zawierający wyniki badań i analiz, których celem jest porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych i opisanych w raporcie OOŚ oraz DŚU z oddziaływaniami, które wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia

Zgodnie z art. 135 ust. 2 POŚ, OOU dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.Kwestię ewentualnych odszkodowań związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, co związane będzie bezpośrednio z utworzeniem dla przedmiotowej Inwestycji obszaru OOU, regulują przepisy art. 129 POŚ.

W takim przypadku właściciel nieruchomości może zażądać:
a) wykupienia nieruchomości lub jej części, również w przypadku, kiedy jest on użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
b) odszkodowania za poniesioną szkodę (szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości), również w przypadku osoby, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

Z roszczeniem, o którym mowa powyżej, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości tj. np. Decyzji o utworzeniu dla Inwestycji obszaru OOU. Utworzenie OOU nie wiąże się z zakazem zabudowy mieszkaniowej, lecz w ramach OOU mogą być wprowadzone pewne ograniczenia w zakresie np.: odpowiedniego doboru konstrukcji nowopowstających na terenie OOU budynków (izolacyjności akustycznej przegród: ścian, stropów, połaci dachowych) tak, aby spełnione zostały odpowiednie warunki akustyczne wewnątrz pomieszczeń.
Wszelkiego rodzaju ograniczenia (lub ich brak) związane z utworzeniem OOU dla lotniska CPK wynikać będą z indywidualnego podejścia podmiotu (grupy ekspertów) opracowujących materiały służące odpowiedniemu Organowi (w przypadku CPK będzie to Sejmik Województwa Mazowieckiego) do utworzenia OOU (w przypadku CPK będzie to Analiza porealizacyjna).

- Kwestie dotyczące jakości powietrza.
W zakresie oceny wpływu Przedsięwzięcia na stan jakości powietrza wykonano następujące analizy. Najpierw określono aktualny stan jakości powietrza. Wykorzystano do tego wyniki pomiarów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska, inwentaryzację istniejących źródeł emisji (liniowych z ciągów komunikacyjnych, punktowy z dużych emitorów przemysłowych, powierzchniowej emisji rozproszonej z indywidualnych systemów ogrzewania), na podstawie których wykonano modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rejonie planowanego Przedsięwzięcia. Następnie model obrazujący stan aktualny uzupełniono o elementy projektowanego infrastruktury, stanowiące źródła emisji. Były to między innymi emisje z niewielkiej liczby lokomotyw spalinowych obsługujących transport towarowy. Obliczono rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i wartości poszczególnych substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (odpowiednio o średnicy ziaren do 10 mikrometra i do 2,5 mikrometra). Prognozowane stężenia średnioroczne pyłu, zarówno PM10 jak i PM2,5 w gm. Jaktorów po realizacji Przedsięwzięcia w roku 2029 i w roku 2044 nie przekraczają wartości dopuszczalnych, a zatem Przedsięwzięcie nie przyczyni się do istotnego pogorszenia stanu jakości powietrza.

Pytania dotyczące koncepcji zmiany korytarzy inwestycji towarzyszących Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu: kolejowego i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zaproponowanej przez Wójta gminy Jaktorów, Pana Macieja Śliwerskiego.

Zgodnie z wyliczeniami w koncepcji przedstawionej przez Wójta Gminy wyburzonych zostałoby 206 budynków. Wskazać jednak należy, że analiza kosztów w ramach STEŚ możliwa jest dopiero po wykonaniu pełnego zakresu wielobranżowej koncepcji technicznej oraz analiz transportowych. W związku z tym, że wariant przedstawiony przez Wójta Gminy Jaktorów został uznany za niekorzystny, już na wstępnym etapie nie było podstaw do wykonania pełnego zakresu wielobranżowej koncepcji technicznej oraz analiz transportowych, a co za tym idzie nie było podstaw do przeprowadzenia analizy kosztowej.

Pytania dotyczące przepustowości istniejącej linii CMK na odcinku Grodzisk – Korytów.
Istniejący odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej znajduje się w gestii PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Należy założyć, że będzie on funkcjonować w obecnej postaci, oczywiście z uwzględnieniem nowych powiązań powstałych w ramach projektu Węzeł CPK w rejonie obecnego przystanku Jaktorów. W kwestii szczegółowych zamierzeń inwestycyjnych i eksploatacyjnych prosimy o kontakt ze spółką PKP PLK.


CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News
CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News
CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News
CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News
CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News
CPK z odpowiedziami na pytania po spotkaniu w Międzyborowie. Publikujemy treść pisma - Grodzisk News


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

1

1
10-01-2023 19:11

1

1
07-02-2023 18:43

1

1
27-08-2023 09:39
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.